Rindal IL - det nye fleridrettslaget i bygda!

Som følge av at det måtte et nytt årsmøte til i IK Rindals-Troll for å vedta en sammenslåing med Rindøl, samtidig som lederkabalen tok lenger tid enn først forutsatt, kom ikke prosessen rundt sammenslåingen skikkelig i gang før etter ferien i år.

Det ble nedsatt ei styringsgruppe, bestående av i hovedsak styrene i IK Rindals-Troll, Rindøl og Rindal Fotballklubb. Styringsgruppa hadde sitt første møte 4. juli der kretsen ble invitert. Etter dette har det vært gjennomført nye møter den 22. august og nå senest 17. september.

Det er planlagt 3 nye møter før stiftelsesårsmøtet.

Målet er å avholde stiftelsesårsmøte 5. desember slik at Rindal IL får sin regnskapsmessige oppstart 1. januar 2013.

Styringsgruppa har følgende hovedsaker som det jobbes løpende med:

• Kontakt med kretsen i forbindelse med det juridiske rundt blant annet spilleroverganger.
• Oversikt over eiendoms- og anleggsforholdene i IK RT og Rindøl med verdisetting.
• Gjennomgang av grunneieravtaler.
• Nye hjemmesider.
• Organisasjonsplan.
• Sponsoravtaler.
• Budsjett.
• Klubb- og spillerdrakter.

Styringsgruppa har valgt å organisere mindre arbeidsgrupper som jobber med disse sakene i tillegg til at det har blitt tilført ytterligere ressurser der det er behov for det.

Det å slå sammen tre idrettslag er en stor prosess som krever stor ressursbruk, men vi er klar på at dette ikke skal gå på bekostning av det viktigste i idrettslagene, aktiviteten.

Målet med å slå sammen de tre idrettslagene er å styrke idrettsaktiviteten i bygda, spesielt for barn og unge, og dette er det viktigste gjennom hele sammenslåingsprosessen.

Vi håper at så mange som mulig møter opp 5. desember på stiftelsesårsmøtet og at alle står samlet for det nye idrettslaget!

Med sportslig hilsen
For styringsgruppa

Atle Norli