Årsmelding turstigruppa 2007

ÅRSMELDING 2007 - TURSTIGRUPPA


FJELLTRIMMEN 2007

Dette var sjette året med fjelltrim i regi av Turstigruppa.

Et opplegg vi startet med i 2002 for å motivere flere til å ta i bruk den flotte naturen vi har rundt oss og for at folk skal bli bedre kjent rundt om i kommunen.

Årets opplegg;

Fjelltrimmen 2007 omfattet 12 fjelltopper man hadde å velge mellom og hvor 8 eller 4 som skulle besøkes innen 15. oktober. Pga mye dårlig vær både i vinter og i høst, utsatte vi fristen for å fullføre til 1.november,

I årets opplegg kunne man velge mellom følgende topper; Garbergfjellet, Gråurfjellet, Storfjellet, Skåkleiva, Tifjellet, Stokkfjellet, Ura, Gaddfjellet, Raudfjellet, Resfjellet og Mjukinn og Slumpan .

Premiering;

Alle som besøkte de 8 toppene innen fristen vil få et krus med bilde/motiv av en av toppene, teksten ”Fjelltrimmen 2007” og personlig navn. I år vil motivet bli et fargebilde av varden på Raudfjellet.

For barn født 1991 eller senere (t.o.m. 10.klasse) og pensjonister født 1940 eller tidligere var kravet at de hadde besøkt 4 av toppene.

Oppslutning;
Første året var det 228 som fullførte, i 2003 økte til 255 og i 2004 314, mens det i 2005 var 294. I 2006 var det 313 som gjorde seg fortjent til å motta kruset som bevis på at de har gjennomført Fjelltrimmen .

For 2007 ble det 274 personer som fullførte. En nedgang fra de to siste åra, men det tror vi kanskje skyldes mye dårlig vær både sist vinter og nå i høst.

FELLESTURER
I sommer har turstigruppa kun arrangert to fellesturer; tirsdag 3. juli den tradisjonelle fellesturen til Tifjellet under Kulturvøkku. Den samlet i år ny rekord hvor hele 160 personer skrev seg inn i boka på toppen.

Tre dager tidligere, lørdag 30.juni, arrangerte vi tur fra Folldalen over Glupen til Rindal. Turen gikk etter Langliløypa som var den første turstien som ble merket i Trollheimen i 1891.

Opplegget startet med båttur over Gråsjøen til Kvennabekken, 12 private båteiere var innleid og flere av båtene måtte gå 2 turer for å frakte alle sammen over ettersom deltakelsen overgikk alle forventninger. Hele 93 personer fullførte turen over fjellet.

Første stopp var Liagarden hvor Harald Egil Folden og Peder Rindalsholt orienterte om livet i Folldalen i gamle dager og om Liagarden spesielt. Videre opp til minnevarden ved Støggubekken hvor det ble en lengre matpause . Her fikk vi, etter forslag fra Jon Langli, bygget en ny og større varde ved at alle hentet hver sin stein i bekken. Neste stopp var på Glupen, turens høyeste punkt, og videre ned til Helgetunholtsetra. Der overasket vi med servering av rømmegrøt og spekemat før turen gikk videre over Rikmyran, forbi Gris-Olaholet og ned til Seterlia.

En vellykket tur som frister til gjentakelse. Stor takk til guidene Harald Egil Folden og Jon Langli. Takk også til de som stilte med båt og til vertsfolket på Helgetunholtsetra med Harald Helgetun i spissen.

PROSJEKT ”BARNEVENNLIGE TURMÅL”
Dette prosjektet er nå på det nærmeste fullført og vi har fått 4 flotte turmål; ved Langvatnet i Helgetunmarka, Storvatnet i Furuhaugmarka, Rørvatnet og i Fossdalen,

Det siste er et samarbeidsprosjekt med Rindal Bygdemuseum og vil bli offisielt åpnet til våren. Den planlagte åpninga i høst ble avlyst pga elendig vær.

ØKONOMI
Regnskapet føres i år av Laila Eidnes ved Bondelagets regnskapskontor og tas inn som et avdelingsregnskap under IK Rindals-Troll. Dette for at det skal være formelt i orden i forhold til den avtalen turstigruppa inngikk med Rindal kommune da vi fikk ansvaret for salget av Turkart Trollheimen.

Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen og vi har de siste åra prioritert arbeidet med ”barnevennlige turmål” samt tilskudd til løypekjøring.

I år har vi solgt kart for ca 44.000 kroner mot 48.000 i 2006


PROSJEKT ”FURUHAUGMARKA/GRØNLIFELTET”

Prosjektet ble startet i fjor og er inndelt i flere delprosjekt;
· Turløypetrase Skogsletta- Grønlivatnet

· Tråkkemaskin

· Turhytte

· Skileikområde

· Lysløype

Finansiering
Dette vil gå over flere år og er selvsagt avhengig av at vi får både offentlig og kommunal støtte.

Hittil har vi mottatt 250.000 fra Rindal Sparebank øremerket prosjektet. I tillegg har de, under forutsetning av at vi legger fram en fornuftig driftsplan for de første 5 åra, bevilget 300.000 til innkjøp av tråkkemaskin.

Løypetrase
Arbeidet med løypetraseen er allerede i gang og planen er at den skal tas i bruk i vinter. Rindal Bygdeservice har stått for skogryddinga og Rindal Maskin for grovplanering. Finplanering og grøfting vil bli gjennomført neste vår/sommer.

Det er inngått skriftlig avtale med alle berørte grunneiere og vil rette en stor takk til disse for en meget positiv holdning til prosjektet.

Tråkkemaskin
Det ble sist vinter nedsatt en gruppe som skulle arbeide videre med planene om en ny tråkkemaskin og oppkjøring av turløyper i kommunen. Turstigruppa sa ja til å koordinere dette arbeidet.

I skrivende stund er ikke klart om vi klarer å fullfinansiere en tråkkemaskin til 1,2 millioner, men vi har godt håp om at dette skal lykkes. I tillegg til 300.000 fra banken, har vi fått tilsagn om 200.000 fra kommunen (RUF-midler) og har søkt om ytterligere 150.000. Vil bli avgjort i forbindelse med budsjettbehandlinga før jul.

De resterende midlene håper vi å samle inn gjennom en innsamlingsaksjon blant private, næringslivet og lag/organisasjoner.

Vi har også søkt Rindal kommune om en årlig driftsstøtte på kr 100.000 til oppkjøring av skiløyper i hele kommunen.

Turhytte

Det satses på en hytte på ca 55 m2 med sitteplass for 20-30 personer. Tomta ligger øst for Vettåsen og det er inngått skriftlig avtale med grunneier.

Oppstart er planlagt i 2008, men før vi går i gang, må vi ha løypetraseen ferdig og løypemaskina på plass.

Skileikområde

I tilknytning til hytta er det planlagt et enkelt lekeområde for barn med hopp-/akebakker og enkle lekeapparater-

Området er meget barnevennlig og det skal lite til for å få et variert og flott skileikområde.

Lysløype

For å gjøre området ekstra attraktivt, kan/vil det på sikt være aktuelt å satse på en lysløype mellom Skogsletta og P-plassen vest for Grønlivatnet. Dette ligger nok langt fram i tid, men er absolutt aktuelt etter som området er meget snøsikkert og sentralt

ORGANISERING AV TURSTIGRUPPA
Turstigruppa har hittil bestått av 4 medlemmer; to fra Rindøl og to fra Rindals-Troll. Til årsmøtet i høst har vi foreslått at gruppa utvides med en person. Vi har planer om et turopplegg for barn fra 0 år og oppover og har fått med oss Berit Storholt til å ta ansvaret for dette.


TAKK

Til slutt vil styret få rette en stor takk til Rindal Sparebank for støtten på 300.000 til ny tråkkemaskin. Tidligere har vi mottatt 250.000 til ”Prosjekt Furuhaugmarka/Grønlifeltet og 150.000 til ”Barnevennlige turmål” i 2003.

Ellers takk til alle som har deltatt på våre opplegg det siste året. Målet vårt er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt friluftsliv og inspirere til at flest mulig benytter seg av den flotte naturen vi har rundt oss.

Rindal 7.11.2007

For Turstigruppa

Harald Solvik Bård Magne Sande Aud Lillegård Baard Gåsvand