Årsmelding turstigruppa 2006

ÅRSMELDING 2006 - TURSTIGRUPPA


FJELLTRIMMEN 2006

Dette var femte året med fjelltrim i regi av Turstigruppa.

Et opplegg vi startet med i 2002 for å motivere flere til å ta i bruk den flotte naturen vi har rundt oss og for at folk skal bli bedre kjent rundt om i kommunen.

Årets opplegg;

Fjelltrimmen 2006 omfattet 12 fjelltopper man hadde å velge mellom og hvor 8 eller 4 som skulle besøkes innen 15. oktober.

I årets opplegg kunne man velge mellom følgende topper; Garbergfjellet, Gråurfjellet, Storfjellet, Skåkleiva, Tifjellet, Stokkfjellet, Ura, Gaddfjellet, Raudfjellet, Resfjellet og Mjukinn og Snota .

Premiering;

Alle som besøkte de 8 toppene innen fristen vil få et krus med bilde/motiv av en av toppene, teksten ”Fjelltrimmen 2006” og personlig navn. I år vil motivet bli et fargebilde av Garbergfjellet.

For barn født 1990 eller senere (t.o.m. 10.klasse) og pensjonister født 1939 eller tidligere var kravet at de hadde besøkt 4 av toppene.

Oppslutning;
Første året var det 228 som fullførte, i 2003 økte til 255 og i 2004 314, mens det i 2005 var 294. I 2006 har 313 gjort seg fortjent til å motta kruset som bevis på at de har gjennomført Fjelltrimmen .

FELLESTUR
I sommer har turstigruppa kun arrangert en tur; fellesturen til Tifjellet under Kulturvøkku.

Den samlet i år ny rekord hvor hele 130 personer skrev seg inn i boka på toppen.

PROSJEKT ”BARNEVENNLIGE TURMÅL”
I fjor ble to av de fire ”barnevennlige turmåla åpnet. (Langvatnet i Helgetunmarka og Storvatnet i Furuhaugmarka.)

Det tredje målet ved utmarksavdelinga til Rindal bygdemuseum i Fossdalen, er ei gammel løe restaurert og satt opp sammen med toalettbygg og det er bygd bålplass. Arbeidet er gjennomført i regi av museumsstyret..

Når det gjelder det siste målet, var dette planlagt til Tørsetmarka. Pga problemer med adkomstvei for allmennheten, ble dette prosjektet flyttet til Rørvatnet. Her er det nå kommet opp gapahuk med grill på den flotte plassen til Rørvatnet Vel.
Dette ble gjort for å fullføre prosjektet for å få utbetalt spillemidlene.

ØKONOMI
Regnskapet føres som tidligere av Ingrid Rognskog ved Rindal Maskin og tas inn som et avdelingsregnskap under IK Rindals-Troll. Dette for at det skal være formelt i orden i forhold til den avtalen turstigruppa inngikk med Rindal kommune da vi fikk ansvaret for salget av Turkart Trollheimen. Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen og vi har de siste åra prioritert arbeidet med ”barnevennlige turmål” samt tilskudd til løypekjøring. I år har vi solgt kart for kr 48.416,-

I vinter fikk vi inn 4 søknader om støtte til oppkjøring av skiløyper sesongen 2005/2006 og styret i turstigruppa vedtok følgende tilskudd;

IK Rindals-Troll kr 25.000,-

IL Rindøl kr 12.500,-
Helgetunmarka grunneierlag kr 2.500,-

Rørvatnet Vel kr 1.000,- (løypekjøring til Garbergfjellet)


NY TURSTI

I fjor høst ble det rekognosert trase for ny tursti til Gråurfjellet (792 moh) Traseen ble merket i vår av Baard Gåsvand.

Stien starter ved Slåstuggu i Fossdalen, passerer ”Barnevennlig turmål” og går videre oppover lia på nordvestsida av Langskarven. Trimboksen er plassert på varden et par hundre meter vest for toppvarden.


NYTT PROSJEKT

I forbindelse med debatten om turløyper i Rindal som kom i vinter, lanserte Turstigruppa i samarbeid med skigruppene i IL Rindøl og IK Rindals-Troll planer om å opparbeide en permanent løypetrase mellom Skogsletta og Grønlivatnet.

Løypetrase
I samarbeid med grunneierne ble man enig om traseen som i store deler følger løypetraseen for Rindølrennet (alt vest for Furuhaugmarkveien).I tillegg legges avstikkere til P-plassene vest for Grønlivatnet, ved Lulia og øst for gapahuken i Furuhaugmarka. Det vil også være naturlig å legge løypa via den nye gapahuken.

Denne traseen prioriteres med hensyn til preparering; dvs at den prepareres både for klassisk og skøyting når forholdene tilsier dette.

Det må gjøres noe grunnarbeid for å rydde, evt grøfte og planere der dette er nødvendig. I tillegg vil det være nødvendig å bygge noen bruer/klopper.

Turhytte

Turstigruppa har endret sine planer om en hytte ved Steinkjerkvatnet i Tifjellet og flyttet dette prosjektet til området nordvest for Krokstad i Grønlifeltet.

Det satses på en hytte på ca 55 m2 med sitteplass for 20-30 personer.

Skileikområde

I tilknytning til hytta lages det et enkelt lekeområde for barn med hopp-/akebakker og enkle lekeapparater

Lysløype

For å gjøre området ekstra attraktivt, kan/vil det på sikt være aktuelt å satse på en lysløype mellom Skogsletta og P-plassen vest for Grønlivatnet.

Finansiering
Turstigruppa fikk i vinter en stor gave fra Rindal Sparebank på 250.000 kroner som skal gå til finansiering av hytteprosjektet.

Resten vil bli finansiert gjennom statlige, kommunale og private tilskudd i tillegg til egne midler fra Turstigruppa.

ORGANISERING AV TURSTIGRUPPA
Det har i høst vært møter og diskusjoner om hvordan turstigruppa skal organiseres videre. Spørsmålet har vært om det skal stiftes en egen turforening eller om gruppa fortsatt skal organiseres som i dag, med tilknytning til begge idrettslaga.

Konklusjonen fra turstigruppa er at vi ønsker å fortsette innenfor idrettslaga som i dag, men under følgende forutsetninger;

Turstigruppa organiseres som egen avdeling under begge idrettslaga og fungerer som egen gruppe med et eget styre. 2 medlemmer velges fra hvert av laga på årsmøtet.
Turstigruppa vil ha forslagsrett overfor valgkomiteen på nye medlemmer.
Økonomi; Turstigruppa har egen økonomi og fører eget regnskap og har egen konto som kun disponeres av gruppa.
Nye prosjekter legges fram for hovedstyret i begge idrettslaga til orientering.
Styrelederne i de to idrettslaga gir leder i Turstigruppa fullmakt til å skrive under avtaler.
Hvis dette blir godkjent, vil Turstigruppa fremdeles være organisert som en del av idrettslaga i bygda.

Til slutt vil styret få rette en stor takk til Rindal Sparebank for den store gaven vi fikk i forbindelse med bankens årlige gaveutdeling. I tillegg til gaven på 250.000 i år fikk vi også 150.000 til prosjektet med ”Barnevennlige turmål” i 2003.

Rindal 9.11.2006

For Turstigruppa

Harald Solvik Bård Magne Sande Aud Lillegård Baard Gåsvand