Årsmøte i Rindal IL 28. mars kl 19.30 i Attanova, Rindalshuset

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL.  Årsmøtet avholdes den 28. mars 2017 kl 1930 
i Attanova, Rindalshuset. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 
måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For 
mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Rindal Idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.2.17

Årsmøtet avholdes kl. 1930 den 28. mars 2017 i Rindalshuset. 

Under følger saklisten for årsmøtet. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 - Sak 4: Årsmeldinger
 - Vedlegg Årsmelding styret
 - Vedlegg Årsmelding ski
 - Vedlegg Årsmelding fotball
 - Vedlegg Årsmelding tursti
 - Vedlegg Årsmelding friidrett, Resultater senior/junior, resultater yngres
 - Vedlegg Årsmelding Småtrolluka
 - Vedlegg Årsmelding håndball
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 - Sak 5: Årsregnskap
 - Vedlegg Årsregnskap, Regnskap, Balanse
6. Behandle forslag og saker  
 - Sak 6: Innkomne saker
7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift 
- Sak 7: Medlemskontingent og aktivitetsavgift
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
 - Sak 8: Budsjett
 -
Vedlegg Budsjett 2017 sammendrag pr konto, Budsjett 2017 pr avdeling pr konto, Investerings- og vedlikeholdsplan
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 - Sak 9: Organisasjonsplan 
 -
Vedlegg Organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
d) To revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  

Med vennlig hilsen 
styret i Rindal Idrettslag