Årsmøte i Rindal IL 20. mars kl 19.30 i Attanova, Rindalshuset

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL.  
Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl 1930 i Attanova, Rindalshuset. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, 
og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møteg forslagsrett. For mer informasjon 
om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Rindal Idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.01.18

Årsmøtet avholdes kl. 1930 den 20. mars 2018 i Rindalshuset. 

Under følger sakliste for årsmøtet. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger fra avdelingene.
 - Sak 4: Årsmeldinger
 - Vedlegg Årsmelding hovedstyret
 - Vedlegg Årsmelding ski
 - Vedlegg Årsmelding fotball
 - Vedlegg Årsmelding tursti
 - Vedlegg Årsmelding friidrett
 - Vedlegg Årsmelding Småtrolluka
 - Vedlegg Årsmelding håndball
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 - Sak 5: Årsregnskap
 - Vedlegg Årsregnskap, Regnskap, Balanse, Revisorberetning, Avdelingsregnskap, Regnskap turstigruppa pr prosjekt
6. Behandle innkomne saker  
 - Sak 6: Innkomne saker
7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift 
- Sak 7: Medlemskontingent og aktivitetsavgift
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
 - Sak 8: Budsjett
 - Vedlegg Budsjett 2018 sammendrag alle kontoerBudsjett 2018 pr avdeling pr konto, Investerings- og vedlikeholdsplan
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan/klubbhåndbok 
 - Sak 9: Organisasjonsplan
 - Vedlegg Organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
d) To revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  

Med vennlig hilsen 
styret i Rindal Idrettslag